Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 24 november 2022

19:30 - 23:30

Locatie
Raadzaal 3.01
Voorzitter
Frans Backhuijs
Toelichting

Deze vergadering vindt plaats op het Stadshuis. Inwoners zijn van harte welkom de bijeenkomst vanaf de publieke tribune te volgen. Liever de vergadering vanuit huis volgen? Kijk dan mee via onderstaande livestream.

Uitzending

Agendapunten

 1. De voorzitter van de raad, burgemeester Frans Backhuijs, heet alle aanwezigen welkom en gaat na of de vergadering compleet is. Raadsleden die zich hebben afgemeld voor de vergadering, worden hier genoemd.

 2. GroenLinks zal het mondelinge vragenhalfuur benutten om vragen te stellen over de mogelijkheid om rond de jaarwisseling extra vuurwerkvrije zones in te stellen met het oog op de aanwezigheid van vluchtelingen.

  De fractie wil weten of het college:
  1. de vuurwerkvrije zones in Nieuwegein wil uitbreiden en wel door het instellen van een vuurwerkvrije zone rond het schip aan de Vreeswijksestraatweg, de Rembrandthage en de Luifelstede, zodat daarop ook gehandhaafd kan worden.
  2. met direct omwonenden van het schip in gesprek wil gaan over het belang van een vuurwerkvrije zone rond het schip en hen wil wijzen op de beschikbare nabije plaatsen om vuurwerk af te steken, zodat ook voor hen de jaarwisseling een feest kan zijn.

 3. Tijdens dit onderdeel gaat de voorzitter na of er nog vragen over of aanvullingen op de agenda zijn. Meestal is dit een kort en formeel onderdeel.

 4. Bij dit onderdeel geven alle raadsleden aan dat ze akkoord gaan met de besluitenlijst van de vorige vergadering. Zo controleren we of alle besluiten goed zijn vastgelegd.

 5. De Lijst van ingekomen stukken (LIS) is eigenlijk een overzicht van alle post die de raad ontvangt. Dit kunnen berichten van instellingen zijn, maar ook mails of brieven van inwoners. Soms deelt een andere gemeente een aangenomen motie, omdat die gemeente wil laten zien wat er is besloten. Zo kan er dus van alles op de LIS terechtkomen.

  Mevrouw Adriani (CDA) heeft als wijzigingsvoorstel om brief 1-8 over te plaatsen naar categorie 5 waarbij het college de raad naar aanleiding van deze brief informeert.

  Bijlagen

 6. De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het plan van de gemeente om de touwtjes in handen te nemen voor de herontwikkeling van de Kauwenhof. Dat betekent dat de Kauwenhof voor 1,4 miljoen euro wordt overgenomen van de Lidl, die naar de Buizerdlaan verhuist, en dat de gemeente aan de slag gaat met een nieuwe invulling voor het gebied.

  Zoals gewoonlijk is dit besluit voorbereid tijdens de Avond voor de Stad. Op 10 november is de raad in gesprek gegaan met belanghebbenden uit het gebied. Dat gesprek terugkijken kan via https://nieuwegein.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/0f88782c-32ea-4c45-ba93-f2d702ebf6e7.

  Resultaat stemming

  Amendementen

  Titel
  A13 Bij aankoop winkelcentrum Kauwenhof, Patatje Met, fracties CDA, De Unie, iB, LV, Nú
  A16 Bij Aankoop winkelcentrum Kauwenhof fractie VSP
 7. De Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband tussen alle gemeenten in de provincie Utrecht. De VRU bewaakt de veiligheid van alle inwoners in samenwerking met centralisten op de 112-meldkamer, brandweermensen en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio.

  Omdat de VRU een gemeenschappelijke regeling is, heeft de raad inzicht in en invloed op de beleidsvoering. Om een beleidsplan voor de jaren 2024-2027 op te kunnen stellen, heeft de VRU eerst wensen opgehaald bij alle aangesloten gemeenteraden. Ook is de raad gevraagd zijn mening te geven over het regionaal risicoprofiel, waarmee een overzicht wordt gegeven van de risico's die er in de regio zijn (denk aan brand of een andere ramp).

  Het algemeen bestuur van de VRU heeft het risicoprofiel vastgesteld en deze avond zal de raad gevraagd worden hier een zienswijze op vast te stellen. Dat betekent dat de raad zijn officiële mening geeft over het risicoprofiel.

  Resultaat stemming

 8. Tijdens de vergadering van 24 november zal de raad gevraagd worden een besluit te nemen over participatie in het kader van de Omgevingswet. Hoe zit dit precies?

  De omgevingswet stimuleert vroegtijdige participatie. Dat betekent dat als iemand een omgevingsvergunning aanvraagt, hij er zelf voor moet zorgen dat hij onderzocht heeft hoe de omgeving hier tegenaan kijkt. Een omgevingsvergunning is een vergunning voor iets (een bouwwerk of een activiteit) wat invloed zal hebben op de directe omgeving en waar mens of milieu last van kan hebben.

  Met dit Afwegingskader voor verplichte participatie wordt de raad gevraagd een kader vast te stellen om vast te leggen hoe deze participatie vorm krijgt bij vergunningsaanvragen in de praktijk. Het doel ervan is om betrokkenheid van inwoners bij de directe leefomgeving te vergroten en om besluiten bij aanvragen zorgvuldig en volgens een vast stramien te kunnen nemen.

  Resultaat stemming

  Amendementen

  Titel
  A14 Bij Participatie voor buitenplanse activiteiten, Lage impact is soms groot leed fracties CDA, De Unie, iB, Nú

  Moties

  Titel
  M23 Motie Verplichte participatie buitenplanse omgevingsplanactiviteiten Omgevingswet fracties GL, Nú, PvdA
 9. De RUD (regionale uitvoeringsdienst) voert milieutaken uit voor elf gemeenten en de provincie Utrecht. Omdat het een gemeenschappelijke regeling is, moet de raad mede oordelen over de financiële huishouding. Daarom houdt de RUD de raad hier via een bestuursrapportage en begrotingswijziging op de hoogte. De raad stelt over deze bestuursrapportage vervolgens een zienswijze vast, net als bij het regionaal risicoprofiel van de VRU (zie vergaderpunt 7).

  Resultaat stemming

 10. C-stukken zijn onderwerpen waarover de raad een besluit (voor of tegen) moet nemen, die niet tijdens de Avond voor de Stad zijn besproken. Vaak gaat het om wat eenvoudigere onderwerpen waarvoor weinig spreek- en bedenktijd nodig is.

  In dit geval wordt de raad gevraagd een zienswijze vast te stellen (zie ook vergaderpunt 7 en 9) op de begrotingswijziging van de GGD regio Utrecht, en op het wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling VRU. Daarnaast wordt er een besluit genomen over de spreektijdenregeling, waarmee de raad bepaalt hoe veel spreektijd alle raadsfracties en het college krijgen tijdens de Raadsvergadering.

 11. Resultaat stemming

 12. Resultaat stemming

  Amendementen

  Titel
  A15 Bij zienswijze wijzigingsbesluit GR VRU fracties CU, GL, iB, CDA
 13. Met dit besluit legt de raad de in de huidige praktijk gebruikte spreektijdverdeling vast.

  Resultaat stemming

 14. Achtergrond
  In 2015 is de GGD regio Utrecht (GGDrU) met de GGD regio’s Hollands Noorden en Twente gestart met een nieuw digitaal dossier jeugdgezondheidszorg (DDJGZ). Na moeizame jaren is op 2 november jl. door het Algemeen Bestuur van GGDrU besloten om het project te stoppen, wat gepaard gaat met financiële derving voor alle betrokken gemeenten. Met de af te boeken investering is voor GGDrU € 4,9 miljoen gemoeid, wat verdeeld gaat/moet worden over 25 gemeenten in de provincie Utrecht, vooronder ook de Gemeente Nieuwegein. Voor Nieuwegein betekent dit een bedrag van € 261.385,00 wat dit jaar in de jaarrekening verwerkt zal worden.
  De fracties van de VVD en LV hebben over het voorgaande o.a. art 44 vragen gesteld. Deze vragen en de daarop te geven antwoorden worden op 22 december a.s. tijdens een AvdS behandeld (zoals door het Presidium bepaald). Gezien de hoeveelheid vragen en de complexiteit, begrijpen wij dat deze avond ‘pas’ op 22 december plaats kan vinden. Die avond willen wij dan ook graag gebruiken en in de agenda laten staan om zo met het college en de fracties/raad terug te kijken op het gelopen traject en duiding over de consequenties.
  Naast terugkijken, willen wij ook vooruit kijken en dat doen wij graag morgen, tijdens de raadvergadering.
  Tijdens de digitale informatiebijeenkomst van de GGDrU op 14 november jl. is namelijk expliciet aangegeven dat deze € 4,9 miljoen slechts de beëindiging van het lopende project betreft, maar dat alle andere kosten zoals rechtszaken en claims hierin niet begroot zijn. Ook gaf de GGDrU aan dat er op korte termijn een nieuwe aanbesteding opgestart zal worden om tot een nieuw (en ditmaal wel werkend) systeem/ict-oplossing te komen, welke kosten eveneens door de deelnemende gemeenten moeten worden gedragen. Een nieuw aanbestedingstraject is noodzakelijk, omdat er anders problemen ontstaan met de rechtmatigheid van het gebruik van het huidige systeem. Met andere woorden: die € 4,9 miljoen is niet alles. Uitgesproken tijdens deze informatiebijeenkomst is dat er veel meer (miljoenen) bijkomt/bijkomen.
  In dit kader is het verder van belang dat er op 7 december 2022 een vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGDrU plaatsvindt waarin nadere (financiële) afspraken (over toekomstige uitgaven voor de GGDiD) zullen worden gemaakt. Wij vinden het van belang dat wij als raad, voorafgaand aan deze vergadering, het college/de wethouder een duidelijk kader/duiding/sturing mee kunnen geven. Ook in andere deelnemende gemeenten zijn daartoe initiatieven ontplooid/moties ingediend/debatten geweest. Aldus willen wij, voordat er binnen het Algemeen Bestuur nadere afspraken worden gemaakt of toezeggingen worden gedaan over geld of anderszins, eerst teruggekoppeld zien wat de ideeën, planning en mogelijke financiële consequenties zijn en/of besproken hebben welke alternatieven er bestaan voor het ontwerpen van een nieuw DGGiD, waarbij wij bijvoorbeeld denken aan het aansluiten bij een bestaande oplossing van een andere GGD, alvorens er akkoord wordt gegeven voor deze extra uitgaven, welke uitgaven niet gedekt zijn in de begroting 2023 van de GGDrU en daarmee ook niet in onze begroting.

  Moties

  Titel
  M25 Motie inzake GGDiD van GGDrU fracties VVD, LV
 15. Moties Vreemd aan de orde van de dag zijn voorstellen die raadsfracties kunnen doen op eigen initiatief. Deze moties gaan altijd over onderwerpen die niet op de agenda staan.

 16. Resultaat stemming

  Moties

  Titel
  M24 Motie Vreemd ‘Padel willen we wel’ fracties CDA, VSP, De Unie, iB